Regulamin sklepu

 

Regulamin sklepu internetowego darmacz.pl


I. Definicje

 

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,
której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach
sklepu;

2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (dz.u. nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu
internetowego darmacz.pl;

4. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.darmacz.pl, za pośrednictwem
którego klient może w szczególności składać zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w sklepie;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu kodeksu cywilnego, zawarta
pomiędzy PCM-PC K.Mączyński, a klientem, zawierana z wykorzystaniem
serwisu internetowego sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca
2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego
(dz.u. nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz. u. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

10. Custom - opcja lub towar, na specjalne zamówienie, wg. życzenia klienta.


II. Postanowienia ogólne

2.1. niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu darmacz.pl.

2.2. niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną.

2.3. sklep darmacz.pl, prowadzony jest przez
PCM-PC Kazimierz Mączyński
ul. Mroza 18
10-692 Olsztyn
nip: PL 739-108-07-96

2.4. niniejszy regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu;
d) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu.

2.5. korzystanie ze sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) internet explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów javy oraz obsługą plików cookies dotyczących sesji, lub
b) firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów javy oraz obsługą plików cookies dotyczących sesji,
c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

2.6. w celu korzystania ze sklepu klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do internetu.

2.7. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa PCM-PC zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem sklepu do osób, które ukończyły 18 lat. w takim przypadku potencjalni klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu darmacz.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, a w szczególności ich opisy,
parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

2.10. zdjęcia towarów umieszczane na stronach internetowych sklepu są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli lub jeżeli podano tak w opisie, sa zdjeciami rzeczywistymi produktów. zdjęcia i opisy umieszczane przy poszczególnych towarach pochodzą od PCM-PC lub dostarczane są przez producentów towarów i podlegaja ochronie praw autorskich.

2.11. informacja o cenie podawana na stronie darmacz.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów rezerwacji lub zamówienia, do końca realizacji rezerwacji lub zamówienia. cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po otrzymaniu przez klienta e-maila, o którym mowa powyżej.

III. Zasady korzystania ze sklepu

3.1. warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest rejestracja w sklepie na poniższych zasadach.

3.2. rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,
udostępnianego na jednej ze stron sklepu.

3.3. warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść regulaminu oraz podanie danych
osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. PCM-PC może pozbawić klienta prawa do korzystania ze sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez klienta regulaminu, a w szczególności, gdy klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub
nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez PCM-PC za
zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z
sieci internet lub godzące w dobre imię PCM-PC

3.5. osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu, nie może
dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody PCM-PC K. Mączyński

3.6. w celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach sklepu usługami, PCM-PC podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie.

3.7. klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla PCM-PC.
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium rzeczypospolitej polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci internet.

IV. Procedura zawarcia umowy sprzedażyI

4.1. w celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu należy wejść na stronę internetową darmacz.pl, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. wybór zamawianych towarów przez klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. w trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „zamawiam” – klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. w tym celu należy kierować się wyświetlanymi klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie darmacz.pl i odpowiednich podstronach.

4.4. po podaniu przez klienta korzystającego ze sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia;
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);
c) wybranej metody płatności;
d) wybranego sposobu dostawy;

4.5. w celu wysłania zamówienia konieczne jest   podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz kliknięcie na pole „zamawiam” , które jest jednoznaczne z akceptacją treści regulaminu(o ile akceptacja ta nie nastąpiła przy rejestracji klienta).

4.6. wysłanie przez klienta zamówienia stanowi ofertę zawarcia z PCM-PC umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu.

4.7. po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje wiadomość e-mail, wysłaną na podany przez klienta adres e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

4.8. umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim lub angielskim, zaleznie od wybranej wersji jezykowej, o treści zgodnej z regulaminem.

V. Dostawa i odbiór osobisty towaru

5.1. dostawa towarów odbywa się pod adres wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia.

5.2. dostawa zamówionych towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub
poprzez odbiór osobisty. ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia.

5.3. termin dostawy zależny jest od dostepnosci produktów, stosowny zapis znajduje sie przy kazdym towarze.w przypadku towarów oznaczonych "na zamówienie" ustalany jest indywidualnie.

UWAGA

Z uwagi na składane zamówienia przez email i telefonicznie oraz częste dostawy  , moduł dostepnosci nie jest odswieżany zawsze w czasie rzeczywistym, i z tej przyczyny nie odzwierciedla prawidłowo stanu faktycznego towaru.

W razie watpliwosci prosimy o kontakt telefoniczny: 517117114, lub email order@darmacz.pl

Za niedogodnosci Przepraszamy.

Stan towaru oznacza:

"0" lub mniejszy, dostepny w magazynie zewnetrznym, czas dostawy 3-5 dni roboczych, w niektórych przypadkach 14dni

o ile nie jest podany w opisie produktu.

 Wysyłana jest też odpowiednia wiadomość o czasie dostawy lub prosimy o kontakt w razie watpliwości.

"1" lub wiekszy - towar dostepny w magazynie głównym, czas dostawy 24-72h

"Zapytaj o cenę" - dostepny tylko na specjalne zamówienie, brak mozliwosci dodania do koszyka bez wczesnieszego uzgodnienia terminu dostawy i potwierdzenia ze strony sklepu.

W uzasadnionych przypadkach czas dostawy może się wydłużyć do 30dni lub może być uzgodniony termin z klientem.

Towary niedostepne sa usuwane z witryny sklepu lub jest zapis z datą dostępności.

5.4. podczas odbioru przesyłki klient zobowiązany jest sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, klient zobowiązany jest spisać protokół szkody w obecności kuriera. protokół musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera i klienta.

5.5. utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji zamówienia oraz paragonu lub faktury vat.

5.6. Odbiór osobisty w sklepie jest możliwy w dni robocze, od poniedziałku do piątku,

w godzinach od 16:00 do 18:00, gdy status zamówienia jest "Oczekuje na odbiór"

W świeta i dni ustawowo wolne od pracy sklep jest Nieczynny. Odbiór towaru jest niemożliwy.

VI. Ceny i metody płatności, statusy realizacji

6.1. ceny towarów podawane są w złotych polskich lub przeliczone na wybrana walutę wg, aktualnego kursu walut, z uwzglednieniem kosztów manipulacyjnych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek vat (vat 0% dla firm z poza ue), oraz wszelkie inne składniki. nie zawieraja opłat celnych, regionalnych i innych w przypadku wysypoza UE.

6.2. klient ma możliwość uiszczenia zapłaty za towar , dokonujac odpowiedniego wyboru płatności:

- Szybkie płatnosci Paypal - bezpieczne szybkie płatnosci kartami płatniczymi wiecej tutaj 

- Przelew Bankowy - czas oczekiwania na wpłatę wynosi 7 dni od momentu złozenia zamówienia.

  W przypadku jej braku lub braku kontaktu ze strony klienta zamówienie zostaje anulowane.

- Odbiór osobisty - od momentu wezwania do odbioru, czas rezerwacji towarów wynosi 3 dni

- Pobranie - zapłata przy odbiorze - dotyczy tylko towarów dostepnych w magazynie

Wyłaczone sa z tej formy wszelkie towary na zamówienie oraz przedłuzki, kable, adaptery gdzie jest mozliwość wyboru koloru oplotu, wtyczek, rurki termokurczliwej lub wybór długości lub tzw. custom. Sa to produkty traktowane jako na zamówienie.

6.3. W przypadku przelewów bankowych w EURO, czas oczekiwania na wpłate wynosi 5 dni

- w przypadku znacznych zmian kursu EURO , kwota zapłaty w EURO moze ulec zmianie

6.3 Status realizacji zamówienia:

- Oczekiwanie - zamówienie oczekuje na akceptację i przyjecie do realizacji przez sklep.

- Przyjęte - zamówienie zaakceptowane przez sklep, w oczekiwaniu na płatność (nie dotyczy przesyłek pobraniowych)

   oraz oznacza potwierdzenie dostepności produktu.

- Realizowane - zamówienie w trakcie realizacji, zapłacone (nie dotyczy przesyłek pobraniowych) w drodze do działu spedycji    

  lub magazynu głównego.

- Wysłane - zamówienie zostało wysłane do klienta.

- Anulowane - zamówienie zostało anulowane.

- Oczekuje na odpowiedż - zdarza sie w sytuacji, gdy wymagana jest akceptacja klienta co do dalszej realizacji

   zamówienia.

- Oczekuje na odbiór - w przypadku wybrania opcji "odbiór towaru w sklepie" oznacza że towar jest gotowy do odbioru.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego, przysługuje –
na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. klient taki może wykonać powyższe prawo odstąpienia, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie i wysyłając je w terminie 10 dni na adres PCM-PC K.Mączyński, ul. Mroza 18, 10-692 Olsztyn , Poland.

7.2. termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku :

a) towarów przygotowanych specjalnie na zamówienie klienta lub np. na wymiar (dotyczy towarów gdzie jest opcja wyboru koloru, długosci, koloru wtyczek lub inne podobne opcje)

b) towarów oznaczonych jako Custom, w opisach przedmiotów.

c) towarów oznaczonych jako Custom w nazwie towaru.

d) towarów oznaczonych "Na zamówienie"

e) towarów , które sa sprowadzane specjalnie na życzenie klienta 


7.4. w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. to, co strony świadczyły, należy zwrócić w stanie niezmienionym. PCM-PC dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru (bez kosztu dostawy) na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego w terminie 14 dni. klient jest zobowiązany do niezwłocznego (nie później niż w terminie 14 dni od wydania mu towaru) zwrotu zakupionego towaru na poniższy adres:

PCM-PC K.Mączyński z dopiskiem ZWROT (na opakowaniu zewnetrznym)
ul. Mroza 18
10-692 Olsztyn
nip: 739-108-07-96
tel: 517117114

7.5. zwracany przez klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. koszt opakowania i odesłania towaru ponosi klient.

7.7. każdy nabywca przedłużek PC scorpion ma możliwość zwrotu produktu w ciągu 28 dni od daty zakupu na zasadach opisanych powyżej.

VIII. Reklamacje dotyczące towarów

8.1. PCM-PC jako sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego, za niezgodność z umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. reklamacje, wynikające z naruszenia praw klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego regulaminu, należy kierować na adres reklamacje@darmacz.pl.

PCM-PC zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do
14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. PCM-PC ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w opisie produktu lub karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

8.4Jeżeli brak wyszczególnionego okresu gwarancyjnego w opisie produktu, to wynosi ona 2 lata (24 miesiece), liczony od daty zakupu.

8.5. W pozostałym zakresie warunki gwarancji normuje Kodeks cywilny.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. PCM-PC podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez klientów.

9.2. klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić PCM-PC o
wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu.

9.3. nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu klient może zgłaszać mailowo pod adres webmaster@darmacz.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. w reklamacji klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i
datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.

9.5. PCM-PC zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w
terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie klienta, kiedy
reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Gwarancja
10.1.Na wszystkie produkty gwarancja wynosi 2 lata.

Jeżeli jest inna,  informacja jest zawarta w opisie przedmiotu/produktu.

10.2 Na produkty nizej wymienionych firm gwarancja wynosi:

2  lata: Bosch, Proxxon , Dremel

W przypadku zakupu na Fakture Vat tych produktów Gwarancja wynosi 1 rok

XI.Przedłużona Gwarancja
 

Klientom którzy wybrali tą opcję zapewniamy na wybrany okres:

- bezpłatny serwis lub wymianę sprzętu po upływie gwarancji producenta
- szybką naprawa
- wymianę uszkodzonego sprzętu na nowy, jeśli naprawa nie będzie możliwa

XII.Postanowienia końcowe

12.1. rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PCM-PC a klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

12.2. rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PCM-PC, a klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę PCM-PC

12.3. w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe
przepisy prawa polskiego.

12.4. PCM-PC K.Mączyński zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian
regulaminu w każdym czasie, o czym klient zostanie powiadomiony. zmiany regulaminu
obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej sklepu. zmiany regulaminu nie
będą naruszać praw nabytych klientów korzystających ze sklepu.

Wróć
Twój adres IP to: 54.204.182.118
Copyright © 2014 Zen Cart Professional PL™ Powered by Zen Cart®